Jūsu grozs ir tukšs Jūsu grozs: 0,00 € 0
Pieslēgties vai reģistrēties

Juridiski

Lietošanas noteikumi
  1. Piekrišana izmantošanas noteikumiem un to pārveidošana

1.1. Piekļuvi “Nestlé Nespresso” S.A. (“Nespresso”), ieskaitot ar “Nespresso” saistītos uzņēmumus, tīmekļa vietnēm un to izmantošanu regulē šie izmantošanas noteikumi (“Izmantošanas noteikumi”). Piekļūstot mūsu vietnēm, pārlūkojot un izmantojot tās, jūs apstiprināt, ka esat izlasījuši, sapratuši un pilnībā piekrituši šiem Izmantošanas noteikumiem, kurus ik pa laikam pārveidojam.

1.2. Ja mēs nolemsim pārveidot mūsu Izmantošanas noteikumus, mēs jaunāko versiju publicēsim mūsu tīmekļa vietnēs. Tādēļ aicinām laiku pa laikam ielūkoties šajos Izmantošanas noteikumos, lai iepazītos ar iespējamām izmaiņām.

  1. Autortiesības un intelektuālais īpašums

2.1. Mūsu tīmekļa vietņu saturs, konkrēti, bet ne tikai, teksts, logotipi, shēmas, fotoattēli, video, skaņas, mūzika, izkārtojums, dizains, zinātība, tehnoloģijas, produkti un procesi ir “Nespresso” vai ar to saistīto uzņēmumu īpašums, vai ir izmantots ar to īpašnieku atļauju, līdz ar to tos aizsargā autortiesības, prečzīmes, patenti un visas citas intelektuālā un industriālā īpašuma tiesības, kādas pastāv attiecīgajā likumdošanā.

2.2. Neko, kas atrodas mūsu tīmekļa vietnēs, izņemot 3. sadaļā turpmāk tekstā norādīto, nevar interpretēt vai konstruēt kā tādu, kas jums izsniedz licenci vai tiesības izmantot jebko no mūsu tīmekļa vietņu satura.

  1. Mūsu tīmekļa vietņu izmantošana

3.1. Lejupielādēt, parādīt vai izdrukāt mūsu Tīmekļa vietņu saturu atļauts tikai personīgām vajadzībām, nevis peļņas nolūkā, tādēļ saglabājiet un pavairojiet pilnīgi visas norādes par autortiesībām vai citām īpašuma tiesībām, kuras ietvertas jebkurā informācijā vai citā materiālā, kuru lejupielādējat. Jebkāda cita veida tīmekļa vietņu satura vai tā daļu lietošana, ieskaitot pavairošanu, pārveidošanu, izplatīšanu, pārsūtīšanu vai pārraidīšanu, izmantojot jebkādus līdzekļus, ir stingri aizliegta, ja vien iepriekš nav saņemta rakstiska “Nespresso” piekrišana.

3.2. “Nespresso” negarantē un neapgalvo, ka izmantojot jebkādu saturu, kas redzams tā Tīmekļa vietnēs, jūs nepārkāpsiet trešo pušu tiesības.

  1. Informācija, kura uzskatāma par nekonfidenciālu

4.1. Jebkuri personīgi identificējami dati un informācija, kuru jūs varat nosūtīt uz mūsu Tīmekļa vietnēm, izmantojot internetu, ir aizsargāti; tos izmanto saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Pirms sniedzat mums jebkādus personīgi identificējamus datus un informāciju, “Nespresso” aicina rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku.

4.2. Jebkāda cita informācija vai materiāli, kuri nosūtīti “Nespresso”, izmantojot internetu, e-pastu vai citā veidā, ieskaitot jebkādus datus, jautājumus, komentārus, ierosinājumus, idejas, grafiku u.tml., tiks izmantoti kā nekonfidenciāli un nepatentēti. Jebkas, ko jūs pārsūtāt vai publicējat, kļūst par “Nespresso” īpašumu, to var izmantot jebkādam mērķim, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar pavairošanu, izpaušanu, pārsūtīšanu, publicēšanu, pārraidīšanu un izziņošanu. Konkrēti, “Nespresso” var brīvi izmantot visas idejas, koncepcijas, zinātības vai tehnikas, kuras ietvertas jebkurā saziņā, kuru nosūtāt uz mūsu Tīmekļa vietnēm ar jebkādu nolūku, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar produktu izstrādi, ražošanu, reklāmu un pārdošanu, izmantojot šo informāciju. Par jebkādu šādu informāciju netiek sniegta kompensācija nedz tiem, kuri to snieguši, nedz kādam citam.

4.3. Iesniedzot informāciju, jūs garantējat, ka iesniegtais materiāls / saturs pieder jums, ka tas neceļ neslavu, un “Nespresso” to izmantojot neaizskars nevienas trešās personas tiesības. “Nespresso” nav pienākuma sniegto informāciju izmantot.

5. Garantijas atsaukšana

5.1. BEZ AIZSPRIEDUMIEM PRET TURPMĀK TEKSTĀ 6. SADAĻĀ MINĒTO, VISI MATERIĀLI, INFORMĀCIJA UN VISS, KO ATRADĪSIET TĪMEKĻA VIETNĒS, IR JUMS PASNIEGTS TĀDS, KĀDS TAS IR TĀ PIEEJAMĪBAS ZIŅĀ, NESNIEDZOT NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, IZTEIKTAS VAI DOMĀJAMAS, IESKAITOT DOMĀJAMAS GARANTIJAS PAR PĀRDODAMĪBU VAI DERĪGUMU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM.

5.2. “Nespresso” NEGARANTĒ, KA TĀ TĪMEKĻA VIETNES VAI TO SATURS ATBILDĪS JŪSU GAIDĀM, KA TAS NETIKS PĀRTRAUKTS, KA TAS BŪS SAVLAICĪGS, DROŠS UN NEKĻŪDĪGS.

5.3. DAŽU VALSTU JURISDIKCIJA NEPIEĻAUJ NOTEIKTUS GARANTIJU IEROBEŽOJUMUS, TĀDĒĻ DAŽI NO IEPRIEKŠMINĒTAJIEM IZŅĒMUMIEM VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES.

5.4. Jebkurš padoms vai informācija, kura mutiski vai rakstveidā iegūta no “Nespresso“ vai Vietnēs pieejamo pakalpojumu izmantošanas laikā, nedod nekādas garantijas, ja vien tas nav nepārprotami norādīts šajos Izmantošanas noteikumos.

  1. Atbildības ierobežojums

6.1. Jūs piekļūstat, izmantojat, pārlūkojat un pārvietojaties mūsu Tīmekļa vietnēs, uzņemoties pilnu risku un atbildību.

6.2. JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA VISPLAŠĀKAJĀ NOZĪMĒ, KĀDU PIEĻAUJ ATTIECĪGĀ LIKUMDOŠANA, NEDZ “Nespresso”, NEDZ KĀDS AR TO SAISTĪTAIS UZŅĒMUMS, NEDZ KĀDA CITA PUSE, KURA IESAISTĪTA TĪMEKĻA VIETŅU IZVEIDOŠANĀ, RAŽOŠANĀ VAI PIEGĀDĒ, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, JEBKĀDU KAITĒJUMU REPUTĀCIJAI, IZMAKSĀM, ZAUDĒJUMIEM, APGROZĪJUMA VAI PEĻŅAS MAZINĀŠANOS, VAI JEBKĀDA RAKSTURA SAISTĪBĀM (PAT TAD, JA ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANOS “Nespresso” ZINĀJA VAI VARĒJA ZINĀT), KĀDAS VAR RASTIES TĀDĒĻ, KA JŪS PIEKĻUVĀT VAI IZMANTOJĀT, VAI, GLUŽI PRETĒJI, NESPĒJĀT IZMANTOT TĪMEKĻA VIETNES VAI TO SATURU.

6.3. PAR VISIEM MATERIĀLIEM, KURI LEJUPIELĀDĒTI VAI IEGŪTI CITĀDĀ VEIDĀ, IZMANTOJOT MŪSU TĪMEKĻA VIETNI, JŪS UZŅEMATIES VISU RISKU UN ATBILDĪBU. “Nespresso” neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai jebkādu vīrusu, kurš varētu ietekmēt jūsu datoru vai citu īpašumu, kas radies, piekļūstot Tīmekļa vietnēm, tās izmantojot vai lejupielādējot jebkādu materiālu no tām, vai par jebkādu nelikumīgu ielaušanos vai iejaukšanos IT sistēmās.

6.4. “Nespresso” patur tiesības pārtraukt vai neturpināt kādu vai visas tā Tīmekļa vietņu funkcijas. “Nespresso” neuzņemas atbildību vai jebkādas saistības par kādas vai visu tā Tīmekļa vietņu funkciju pārtraukšanu vai neturpināšanu, kuru izraisījusi “Nespresso” vai jebkuras trešās personas darbība vai bezdarbība.

  1. Informācijas maiņa

Mūsu Tīmekļa vietņu saturā var būt neprecizitātes vai kļūdas. “Nespresso” patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas, labojumus un/vai uzlabojumus šajā saturā bez iepriekšēja brīdinājuma, tomēr neuzņemas atbildību to darīt.

  1. Produktu / Pakalpojumu pieejamība

Mūsu Tīmekļa vietnēs var būt informācija par “Nespresso” starptautiskiem produktiem un pakalpojumiem, kuri ne visi ir pieejami visās vietās. Atsaukšanās uz “Nespresso” produktu vai pakalpojumu Tīmekļa vietnēs nenozīmē, ka šis produkts vai pakalpojumiem ir vai būs pieejams jūsu atrašanās vietā.

  1. Saites

9.1. Mūsu Tīmekļa vietnēs kā pakalpojums mūsu apmeklētājiem var būt hiperteksta saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras nedarbina un nekontrolē “Nespresso”. “Nespresso” nav uzskatāms par atbildīgu par šīm vietnēm un neuzņemas atbildību un saistības attiecībā uz to saturu, likumību, precizitāti vai funkcijām.

9.2. Hipersaites veidošana uz mūsu Tīmekļa vietnēm bez iepriekšējas rakstiskas “Nespresso” atļaujas ir aizliegta.

  1. Dažādi

10.1. Šie Izmantošanas noteikumi pēc savas būtības ir vesels līgums, kas noslēgts starp “Nespresso” un jums par Tīmekļa vietņu un to satura izmantošanu. Visi citi noteikumi un nosacījumi, kurus izdevis “Nespresso” un kuri regulē tā attiecības ar jums, jo īpaši attiecībā uz jebkuru pakalpojumu vai produkta iegādi, ir šo Izmantošanas noteikumu pielikums; ja starp tiem rastos kādas nesakritības, citiem noteikumiem vai nosacījumiem ir priekšroka pār šiem Izmantošanas noteikumiem.

10.2. Fakts, ka “Nespresso” pacieš kāda Izmantošanas noteikumos minētā pienākuma nepildīšanu, vai neizmanto sev pienākošās tiesības, kuras nosaka šie noteikumi vai likums, nenozīmē atteikšanos šīs tiesības izmantot un īstenot.

10.3. Gadījumā, ja kāds no Izmantošanas noteikumiem ir uzskatāms par nelikumīgu tagad vai nākotnē, vai pēc tiesas lēmuma, tad šāds noteikums jāuzskata par svītrotu, bet visi pārējie Izmantošanas noteikumi pilnībā saglabā savu spēku un ir saistoši gan jums, gan “Nespresso”.

10.4. Izmantošanas noteikumu sadaļu virsraksti ir izmantoti tikai ērtības dēļ, tie nekādā veidā nemaina un nepārveido noteikumus un nosacījumus.

Privātuma politika

Paziņojums par privātumu “Nespresso” patērētājiem
Spēkā no [2014. gada 24. jūnija]
Pēdējo reizi atjaunināts [2014. gada 24. jūnijā]

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu par privātumu, lai izprastu mūsu politiku un praksi saistībā ar jūsu personisko informāciju un to, kā mēs šo informāciju izmantojam. Izmantojot “Nespresso” tīmekļa vietni vai lietotnes, jūs dodat piekrišanu šim paziņojumam. Ja jūs nepiekrītat šim paziņojumam, jūs nedrīkstat izmantot mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes vai sniegt mums jebkādu personīgu informāciju. Šis paziņojums sniedz svarīgu informāciju par šādām tēmām:
1. ŠĪS POLITIKAS DARBĪBAS JOMA
2. INFORMĀCIJAS AVOTI
3. INFORMĀCIJA, KURU PAR JUMS IEVĀCAM, UN KĀ MĒS TO IEVĀCAM
4. SĪKFAILI UN BĀKSIGNĀLI
5. JŪSU INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
6. JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA
7. JŪSU INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA UN/VAI PĀRSŪTĪŠANA
8. PIEKĻUVE JŪSU INFORMĀCIJAI
9. JŪSU IZVĒLES PAR TO, KĀ MĒS IZMANTOJAM UN IZPAUŽAM INFORMĀCIJU PAR JUMS
10. IZMAIŅAS MŪSU POLITIKĀ
11. KONTAKTINFORMĀCIJA
Informāciju pārvalda SAS “Mineraliniai vandenys”, Jasinskio 16F g., Viļņa, Lietuva, e-pasta adrese nespresso@mv.com

ŠĪ PAZIŅOJUMA DARBĪBAS JOMA
Šajā paziņojumā par privātumu (“Paziņojums”) aprakstīti informācijas veidi SAS “Mineraliniai vandenys”, kuras galvenais birojs ir Viļņā. Informācija, kuru “Nespresso” filiāle Viļņā var ievākt no jums vai kuru jūs varat mums sniegt, un mūsu prakse attiecībā uz šīs informācijas savākšanu, izmantošanu, apstrādi, aizsardzību un izpaušanu. Tajā var uzzināt arī par to, kā varat piekļūt savai informācijai, to atjaunināt un izdarīt noteiktas izvēles par to, kā informāciju par jums izmanto. Šis Paziņojums attiecas uz mūsu informācijas ievākšanas darbībām gan tiešsaistē, gan bezsaistē, ieskaitot informāciju, kuru varam ievākt, izmantojot dažādus avotus, piemēram, tīmekļa vietnes, lietotnes, sociālos tīklus, klientu attiecību centrus, tirdzniecības kornerus un pasākumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka varam kombinēt informāciju, kura ievākta, izmantojot vienu paņēmienu (piem., “Nespresso” tīmekļa vietnē), ar informāciju, kura iegūta citā veidā (piem., “Nespresso” bezsaistes notikumā). Neraugoties uz šī Paziņojuma noteikumiem, dažās situācijās varam lūgt jums sniegt skaidru un brīvprātīgu piekrišanu jūsu personīgās informācijas apstrādei, ja to nosaka likumdošana.

1. INFORMĀCIJAS AVOTI
Šis paziņojums attiecas uz informāciju, kuru varam iegūt no mūsu patērētājiem vai par viņiem, izmantojot turpmāk tekstā aprakstītos paņēmienus (INFORMĀCIJA, KURU PAR JUMS IEVĀCAM, UN KĀ MĒS TO IEVĀCAM), šādos avotos: “Nespresso” interneta vietnes. Patērētāja pārvaldītās interneta vietnes, kuras darbina “Nespresso”, ieskaitot vietnes, kuras mēs darbinām no mūsu domēniem/URL un minivietnes/lietotnes, kuras darbinām trešās personas sociālajos tīklos, piemēram “Facebook” (“Tīmekļa vietnes”). “Nespresso” mobilās vietnes/lietotnes. Patērētāja pārvaldītas mobilās vietnes vai lietotnes, kuras darbina “Nespresso”, piemēram, viedtālruņa lietotnes. E-pasta vēstules, īsziņas vai citi elektroniski paziņojumi. Tas ietver elektronisku saziņu starp jums un “Nespresso”. Bezsaistes reģistrācijas veidlapas. Drukātas veidlapas reģistrācijai un līdzīgam mērķim, kuras varam ievākt no patērētājiem, saņemot pa pastu, demonstrācijas pasākumos veikalos vai citos pasākumos. Zvanu centra reģistrācija. Informācija, kuru varam ievākt no mūsu patērētājiem, izmantojot mūsu klientu apkalpošanas centrus (“KAC”). Informācija no citiem avotiem. Informācija, kuru par jums varam iegūt no citiem avotiem.]

2. INFORMĀCIJA, KURU PAR JUMS IEVĀCAM, UN KĀ MĒS TO IEVĀCAM
Atkarībā no tā, kā mijiedarbojaties ar “Nespresso” (tiešsaistē, bezsaistē, pa tālruni utt.), mēs varat no jums iegūt dažāda veida informāciju, kā aprakstīts turpmāk tekstā. Personīgā kontaktinformācija. Pie tās pieder jebkāda jūsu mums sniegtā informācija, kura ļautu mums ar jums sazināties personīgi, piemēram, jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs. Informācija par pierakstīšanos kontā. Jebkāda informācija, kura nepieciešama, lai jums piešķirtu piekļuvi konkrētam konta profilam. Piemēram, tas var būt jūsu pierakstīšanās identifikators/e-pasta adrese, lietotājvārds, parole apslēptā formā un/vai drošības jautājums un atbilde. Demogrāfiskā informācija. Informācija, kuru varat brīvprātīgi mums sniegt un kura raksturo jūsu demogrāfiskās vai psihogrāfiskās īpašības. Tie, piemēram, var būt jūsu dzimšanas dati, vecums vai vecumposms, dzimums, ģeogrāfiskā atrašanās vieta (piem., pasta indekss), iecienītie produkti, vaļasprieki un intereses, kā arī informācija par saimniecību vai dzīvesstilu. Tehniskā informācija par datoru/mobilo ierīci. Jebkāda informācija par datorsistēmu vai citu tehnoloģisko ierīci, kuru var izmantot, lai piekļūtu kādai no mūsu tīmekļa vietnei vai lietotnei, piemēram, interneta protokola (IP) adrese, kuru izmanto, lai jūsu datoru vai ierīci savienotu ar internetu, operētājsistēmas veids, tīmekļa pārlūkprogrammas veids un versija. Ja piekļūstat “Nespresso” interneta vietnei vai lietotnei, izmantojot mobilo ierīci, piemēram, viedtālruni, iegūtā informācija var saturēt arī jūsu tālruņa unikālo identifikatoru, ģeogrāfisko atrašanās vietu un citu līdzīgu informāciju par mobilo ierīci. Informācija par tīmekļa vietņu lietošanu. Kad jūs pārvietojaties mūsu tīmekļa vietnēs un mijiedarbojaties ar tām, mēs varam izmantot automātiskās informācijas iegūšanas tehnoloģijas, lai iegūtu noteiktu informāciju par jūsu darbībām. Pie tās pieder informācija, piemēram, par to, kādām saitēm jūs uzklikšķināt, kuras lapas vai kādu saturu jūs skatāt un cik ilgi to darāt, kā arī cita līdzīga informācija un statistika par jūsu mijiedarbību, piemēram, lapas reaģēšanas laiks, lejupielādes kļūdas, konkrētu lapu apmeklējumu ilgums. Šo informāciju iegūst, izmantojot automātiskas tehnoloģijas, piemēram, sīkfailus (pārlūkprogrammas sīkfailus, “flash” sīkfailus) un tīmekļa bāksignālus, un kuru var iegūt arī, izmantojot trešās personas izsekošanas pakalpojumus (piemēram, “Google Analytics”), kuri ievāc informāciju kopumā (piemēram, konkrētas lapas apmeklējumu skaits vai interneta vietnē pavadītais laiks). Patērētāja atgriezeniskā saite. Tā ietver informāciju par jūsu pieredzi, izmantojot mūsu produktus un pakalpojumus, ar kuru dalāties brīvprātīgi. Sociālo tīklu informācija. Tā var attiekties uz konkrētu informāciju, kura ir jūsu profila daļa trešās personas sociālajā tīklā (piem., “Facebook”) un ar kuru jūs ļaujat trešās personas sociālajam tīklam dalīties. Piemēram, tā var būt jūsu konta pamatinformācija (piem., vārds, e-pasta adrese, dzimums, dzimšanas diena, pašreizējā pilsēta, profila attēls, lietotāja identifikators, draugu saraksts utt.), kā arī jebkāda cita papildinformācija vai darbības, kuras ļaujat trešās personas sociālajam tīklam izplatīt trešo personu lietotņu izstrādātājiem. Piemēram, mēs varam saņemt informāciju par jūsu sociālā tīkla profilu (vai tās daļām) katrreiz, kad jūs lejupielādējat vai mijiedarbojaties ar “Nespresso” tīmekļa lietotni sociālajā tīklā, piemēram, “Facebook”, vai katrreiz, kad jūs izmantojat sociālās tīklošanas funkciju, kura ir iekļauta “Nespresso” vietnē (piemēram, “Facebook Connect”). Jebkurā gadījumā, lūdzam ņemt vērā, ka “Nespresso” tīmekļa lietotnes sociālajos tīklos, piemēram, “Facebook” augšupielādē un apstrādā tikai to informāciju no jūsu sociālā tīkla profila, ar kuru jūs brīvprātīgi dalāties lietotnē pēc tam, kad no lietotnes esat saņēmuši informāciju par personas datu apkopošanas mērķi. Lai uzzinātu vairāk par to, kā jūsu informāciju no trešās personas sociālā tīkla var iegūt “Nespresso” (vai no citiem trešās personas lietotņu izstrādātāji), lūdzam apmeklēt attiecīgā sociālā tīkla tīmekļa vietni. Jūsu turpmāka informēšana par jūsu personīgās informācijas izmantošanu, lai informāciju pielāgotu sociālajam tīklam reklāmas nolūkos. Informācija par maksājumiem un finansēm. Jebkāda informācija, kura mums nepieciešama, lai īstenotu pārdošanu vai kuru jūs izmantojat, lai veiktu pirkumu [jūsu debetkartes vai kredītkartes informācija (kartes īpašnieka vārds, kartes numurs, derīguma termiņš utt.) vai citi maksājumu veidi (ja tādi padarīti pieejami)]. Jebkurā gadījumā mēs neglabājam maksājumu karšu informāciju ilgāk, nekā nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai; mēs ievērojam attiecīgos noteikumus, piemēram, PCI DSS (maksājuma karšu nozares informācijas drošības standarts).

3. SĪKFAILI UN BĀKSIGNĀLI
Mēs izmantojam sīkfailus, lai atšķirtu jūs no pārējiem mūsu tīmekļa vietņu lietotājiem un uzlabotu vietņu lietošanu un funkcijas. Tie mums palīdz uzlabot vietnes un nodrošina jums labu pārlūkošanas pieredzi. Mēs varam ievākt informāciju, izmantojot automātiskas tehnoloģijas (piemēram, sīkfailus), kuras savāc un saglabā noteiktu informāciju par pierakstīšanos, tehnisko informāciju un/vai informāciju par tīmekļa vietnes iepriekšējo lietošanu. Lai uzzinātu, kā pārvaldīt jūsu sīkfailu iestatījumus, iegūtu sīkāku informāciju par mūsu izmantotajiem sīkfailiem un to izmantošanas mērķiem, skatiet mūsu Sīkfailu politikā. Ja jūs atspējojat vai nepieņemat sīkfailus, lūdzam ņemt vērā, ka tādā gadījumā dažas tīmekļa vietņu daļas var nebūt jums pieejamas vai nedarbosies kārtīgi. Lūdzam ņemt vērā, ka “flash” sīkfaili atšķiras no pārlūkprogrammas sīkfailiem pēc tā, kā “flash” sīkfaili apgūst un glabā informāciju. Jūsu pārlūkprogrammas sīkfailu pārvaldīšanas rīki neaizvāks “flash” sīkfailus. Mēs varam izmantot tīmekļa bāksignālus arī, lai gūtu informāciju par to, kā jūs reaģējat uz konkrētām kampaņām e-pastā (piem., laiks, kad e-pasts tika atvērts, uz kurieni lietotājs pāriet pēc e-pasta izskatīšanas utt.). Mēs varam arī sadarboties ar trešās personas reklāmas tīklu, lai vai nu rādītu viņu reklāmas mūsu tīmekļa vietnēs, vai pārvaldītu mūsu reklāmas citās vietnēs. Mūsu reklāmas tīkla partneris izmanto sīkfailus un tīmekļa bāksignālus, lai ievāktu ne personīgi identificējamu informāciju par jūsu darbībām šajā un citās tīmekļa vietnēs, lai piedāvātu jums individuāli pielāgotas reklāmas, kuras pamatotas uz jūsu interesēm. Ja jūs nevēlaties, ka šo informāciju izmanto, lai jums piedāvātu individuāli pielāgotas reklāmas, jūs varat no tā atteikties, klikšķinot šeit. Lūdzam ņemt vērā, ka tādējādi jūs neizvēlaties vairs nesaņemt reklāmas. Jūs arī turpmāk saņemsiet vispārīgas reklāmas. Žurnālfaili. Mēs varam ievākt informāciju žurnālfailu veidā, kuros ierakstīta tīmekļa vietnes darbība, un apkopot statistiku par tīmekļa lietotāja pārlūkošanas paradumiem. Šie ieraksti veidojas automātiski un palīdz mums risināt kļūdas, uzlabot tīmekļa vietņu efektivitāti vai saglabāt to drošību. Sīkfaili. Mēs varam izmantot sīkfailus, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu lietošanu un funkcijas, kā arī, lai labāk izprastu to, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes un tajās piedāvātos rīkus un pakalpojumus. Sīkfailu saglabāšana jūsu datorā mums sniedz iespēju viegli un ērti personalizēt vai uzlabot jūsu pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs, kā arī padarīt jūsu nākamo apmeklējamu patīkamāku. Tīmekļa bāksignāli. Tīmekļa bāksignāli (pazīstami kā “tīmekļa blusas”) ir īsas koda virknes, kuras piedāvā veidu, kā nogādāt grafisku attēlu tīmekļa vietnē vai e-pasta vēstulē, lai pārsūtītu informāciju mums atpakaļ. Informācija, kura ievākta, izmantojot bāksignālus, var ietvert tehnisku informāciju, piemēram, IP adresi, kā arī informāciju par to, kā lietotājs reaģē uz kampaņu e-pastā (piem., cikos e-pasta vēstule tika atvērta, kurp lietotājs pāriet pēc e-pasta skatīšanas utt.). Mēs varam savās interneta vietnēs izmantot tīmekļa bāksignālus vai tos iekļaut e-pasta vēstulēs, kuras jūs sūtām. Mēs izmantojam tīmekļa bāksignālu informāciju dažādiem mērķiem, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar vietnes trafika atskaitēm, reklāmām un e-pasta pārbaudi un atskaitēm, kā arī individualizēšanu.

4. JŪSU INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
Turpmākajās sadaļās aprakstīti dažādi mērķi, kuriem mēs varam ievākt informāciju un to izmantot, kā arī dažādie informācijas veidi, kurus katram no šiem mērķiem varētu ievākt. Lūdzam ņemt vērā, ka ne visi turpmāk tekstā uzskaitītie izmantošanas veidi attiecas uz katru patērētāju. Klientu apkalpošana. Mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai jums nodrošinātu klientu apkalpošanu, ieskaitot atbildes uz jūsu jautājumiem. Tam parasti ir nepieciešama noteikta personīgā kontaktinformācija un informācija par jūsu jautājuma iemeslu (piem., pasūtījuma statuss, tehniskas problēmas, jautājums/sūdzība par produktu, klienta kredītspējas novērtējums, lai izvairītos no krāpšanas un mazinātu kredītrisku, vispārīgi jautājumi utt.). Konkursi un citas reklāmas. Ja jūs mums sniedzat piekrišanu, ka mēs jums nosūtām komerciāla rakstura informāciju, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus, mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai jums nosūtītu mūsu mārketinga kampaņas un reklāmas. Dažas no mūsu reklāmām darbosies trešo personu sociālajos tīklos. Sīkāku informāciju par mūsu konkursiem un citām reklāmām, kā arī par to, kā mēs varam apstrādāt personīgo informāciju attiecībā uz šiem konkursiem, lūdzam skatīt katrai reklāmai pievienotajos oficiālajos noteikumos vai aprakstā. Mārketinga saziņa. Ja jūs mums sniedzat piekrišanu, ka mēs jums nosūtām komerciāla rakstura informāciju, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus, mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai jums nosūtītu informāciju par precēm vai pakalpojumiem, kuri mūsuprāt var jūs interesēt (mārketinga saziņa), piemēram, sūtot paziņojumus e-pastā, īsziņās vai pa pastu. Sīkāku informāciju par to, kā mainīt jūsu iestatījumus attiecībā uz mārketinga saziņu, lūdzam skatīt turpmāk tekstā 8. un 9. sadaļā. Trešo personu sociālie tīkli. Mēs varam izmantot jūsu informāciju, ja jums notikusi mijiedarbība ar trešās personas sociālā tīkla funkcijām, piemēram funkciju “Patīk”. Uzzināt vairāk par to, kā šīs funkcijas darbojas, un to, kādu profila informāciju mēs varam par jums saņemt, varat tad, ja apmeklēsiet trešo personu sociālo tīklu atbilstošās sadaļas. Tīmekļa vietnes uzlabošana un personalizēšana. Mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai uzlabotu un individualizētu jūsu pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs; lai nodrošinātu, ka mūsu tīmekļa vietņu saturs tiek parādīts visefektīvākajā veidā jums un jūsu datoram, lai jums ļautu piedalīties interaktīvajās funkcijās, ja izvēlaties tās izmantot. To parasti paveic automātiskas tehnoloģijas (piemēram, sīkfaili), kuri savāc un saglabā noteiktu informāciju par pierakstīšanos, tehnisko informāciju un/vai informāciju par tīmekļa vietnes iepriekšējo lietošanu. Piemēram, ja jūs izvēlaties šādu iespēju, mēs varam saglabāt atmiņā jūsu lietotājvārdu/e-pasta adresi, lai jūs varētu ātri pierakstīties nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu vietni, vai piemēram, varat ērti piekļūt precēm, kuras iepriekš ievietojāt virtuālajā iepirkšanās grozā. Izmantojot šo informāciju, mēs varam jums rādīt konkrētu “Nespresso” saturu vai reklāmas, kuras atbilst jūsu interesēm. Pasūtījuma izpilde. Mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai apstrādātu un nosūtītu jūsu pasūtījumus, kā arī, lai informētu jūs par jūsu pasūtījuma statusu. Šī informācija var ietvert noteiktu personīgo kontaktinformāciju un informāciju par maksājumiem. Citi vispārīgi mērķi (piem., tīmekļa vietnes drošība, iekšējā izpēte). Ja jūs sniedzat piekrišanu, mēs varam izmantot jūsu informāciju citiem vispārīgiem darījumu mērķiem, piemēram, lai veiktu iekšējos mārketinga un demogrāfiskos pētījumus, kā arī lai novērtētu reklāmas kampaņu efektivitāti.

5. JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA
Mēs varam izpaust informāciju par jums turpmāk tekstā minētajiem uzņēmumu veidiem vai turpmāk tekstā aprakstītajās situācijās. Trešajām personām piekļuve jūsu informācijai un apstrāde atļauta tikai konkrētiem uzdevumiem, kuri tām uzdoti; šīm personām jānodrošina jūsu informācijas konfidencialitāte un drošība. Mēs neiznomājam un nepārdodam jūsu informāciju trešajām personām, lai tās izmantotu šo personu mārketinga nolūkos. Mūsu grupas uzņēmumi. Mūsu grupas dalībnieki, t.i., mūsu meitasuzņēmumi, mūsu mātesuzņēmums un tā meitasuzņēmumi. Aģenti un pakalpojumu sniedzēji. Šie ir ārējie uzņēmumi, kurus mēs pieņemam darbā, lai palīdzētu mums veikt mūsu darījumus (piem., pasūtījuma izpilde, maksājumu apstrāde, tīmekļa vietnes darbība, atbalsta pakalpojumi, reklāmas, tīmekļa vietnes izstrāde, KAC utt.). Kredītinformācijas aģentūras. Šie uzņēmumi mums palīdz noteikt klienta kredītspēju, kad tā ir priekšnosacījums līguma noslēgšanai ar šo klientu, lai pasargātu pret krāpšanos un mazinātu kredītrisku.

6. JŪSU INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA UN/VAI PĀRSŪTĪŠANA
Mēs izmantojam dažādas standarta metodes (aprakstītas turpmāk tekstā), lai patērētāju informācija būtu konfidenciāla un drošībā. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka šī aizsardzība neattiecas uz informāciju, kuru jūs izvēlaties publiskot, piemēram, sociālajos tīklos. Droša darba vide. Jūsu informāciju mēs glabājam drošā darba vidē, kura ir pasargāta no publiskas piekļuves. Mēs ievērojam vispārīgi pieņemtos nozares standartus, lai pasargātu personīgo informāciju. Diemžēl informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša un, kaut arī mēs ļoti cenšamies aizsargāt jūsu personīgo informāciju, mēs nevaram garantēt informācijas drošību laikā, kad tā tiek pārsūtīta uz mūsu tīmekļa vietnēm. Kad esam saņēmuši jūsu informāciju, mēs izmantosim stingru kārtību un drošības funkcijas, lai nepieļautu neatļautu piekļuvi jūsu informācijai. Parasti mēs glabājam jūsu informāciju tik ilgi, kamēr vien jūsu konts ir aktīvs, vai tik ilgi, cik nepieciešams, lai jums nodrošinātu attiecīgos pakalpojumus un ievērotu likumdošanas prasības. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad esat pārtraukuši izmantot mūsu pakalpojumus vai mūsu tīmekļa vietnes, noteiktu laiku mēs saglabājam jūsu personīgo informāciju, kaut arī tā netiks izmantota komerciāliem mērķiem pēc jūsu konta dzēšanas. Jūsu pienākumi. Svarīgi, ka arī jūs no savas puses darāt nepieciešamo, lai jūsu informācija būtu drošībā. Reģistrējoties tiešsaistes kontam, lūdzam pārliecināties, ka izvēlēto konta paroli citiem ir grūti uzminēt; nekad neatklājiet citiem savu paroli – jūs esat atbildīgi par to, ka šī parole ir konfidenciāla. Ja izmantojat datoru, kuru lieto arī citi, vai datoru sabiedriskās vietās, nekad neizvēlieties iespēju, ka dators atceras jūsu lietotājvārdu/e-pasta adresi vai paroli, un pārliecinieties, ka katrreiz, kad aizejat prom no datora, esat izrakstījušies no sava konta. Jums vajadzētu pārskatīt visus privātuma iestatījumus vai kontroles iespējas, kādas jums nodrošinām mūsu tīmekļa vietnes kopienas zonās. Jūsu informācijas pārsūtīšana. Jūsu informācijas glabāšanai, kā arī apstrādei, kāda tā aprakstīta iepriekš tekstā, piemēram, informācijas izmantošana vai jūsu informācijas izpaušana, var paredzēt to, ka informāciju par jums pārsūta un/vai glabā ārpus Lietuvas, kā arī to apstrādā darbinieki, kuri strādā vietā ārpus Lietuvas. Mēs glabājam informāciju par jums drošos informācijas centros, kuri atrodas Šveicē. Sniedzot piekrišanu šīs Politikas noteikumiem, vai, ja nepieciešams konkrētā gadījumā, sniedzot nepārprotamu piekrišanu informācijas iegūšanai un apstrādei konkrētam mērķim, jūs piekrītat šādai pārsūtīšanai, glabāšanai un/vai apstrādei.

7. PIEKĻUVE JŪSU INFORMĀCIJAI
Piekļuve informācijai. Likumdošana jums nodrošina tiesības piekļūt informācijai, kura par jums tiek glabāta, tās izcelsmei un jebkurai saziņai, kura veikta vai plānota. Informācijas pārveidošana. Jūs varat likt izdzēst jūsu personīgo informāciju, to labot vai pārskatīt. Lūdzam ņemt vērā, ka dažos gadījumos mums var nebūt iespējas izdzēst jūsu personīgo informāciju citādi, kā vien dzēšot arī jūsu lietotāja kontu. Mūsu tīmekļa vietnēs ir funkcija “jūsu konts”, kurā varat pārskatīt un rediģēt informāciju, kuru esat snieguši, un jums var būt iespēja mainīt savas vēlmes attiecībā uz saziņu, ieskaitot iespēju no tās atteikties (lūdzam skatīt REKLĀMA UN MĀRKETINGS). Jūs varat pārskatīt un mainīt jūsu personīgo informāciju, pierakstoties tīmekļa vietnēs un apmeklējot jūsu konta profila lapu. Lūdzam ņemt vērā, ka mēs prasām mūsu reģistrētajiem klientiem apstiprināt viņu personību (piem., lietotājvārds/e-pasta adrese, parole), pirms viņi var piekļūt informācijai savā kontā vai veikt tajā izmaiņas. Tas palīdz novērst neatļautu piekļuvi jūsu kontam. Neraugoties uz iepriekšminēto, jūs varat piekļūt, pārveidot jūsu informāciju, kā arī izvēlēties vairs neļaut izmantot jūsu informāciju apstrādei jebkādam mērķim, ja nosūtāt mums e-pasta vēstuli uz SAS “Mineraliniai vandenys”, Jasinskio 16F g., Viļņa, Lietuva, e-pasta adresi nespresso@mv.com

8. JŪSU IZVĒLES PAR TO, KĀ MĒS IZMANTOJAM UN IZPAUŽAM INFORMĀCIJU PAR JUMS
Mēs cenšamies jums nodrošināt izvēles iespējas, balstoties uz mums sniegto personīgo informāciju. Turpmāk tekstā norādītie paņēmieni jums nodrošinās kontroli pār jūsu informāciju. Izsekošanas tehnoloģijas. Jūs varat veikt iestatījumus savā pārlūkprogrammā nepieņemt nevienu vai dažus pārlūkprogrammas sīkfailus, vai brīdināt, ja tiek sūtīti sīkfaili. Lūdzam skatīt sadaļu SĪKFAILI UN BĀKSIGNĀLI iepriekš tekstā. Reklāma un mārketings. Ja vēlaties, lai “Nespresso” izmanto jūsu personīgo kontaktinformāciju mūsu produktu vai pakalpojumu reklamēšanai, varat to norādīt, atzīmējot ar ķeksīti atbilstošajā lodziņā reģistrācijas veidlapā vai citā vietā, kuru jums nodrošinām. Vienmēr varat izvēlēties vairs nesaņemt ar mārketingu saistītas e-pasta vēstules vai īsziņas, rīkojoties atbilstoši katrā saziņā sniegtajiem norādījumiem par iespēju atteikties no to saņemšanas. Atteikties no ziņojumu saņemšanas varat jebkurā brīdī, pierakstoties kādā no tīmekļa vietnēm un mainot lietotāja iestatījumus sava konta profilā – izņemot atzīmi ar ķeksīti no atbilstošajiem lodziņiem vai zvanot mūsu KAC. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat tad, ja izvēlaties vairs nesaņemt no mums ar mārketingu saistītus paziņojumus, jūs joprojām varat saņemt administratīva rakstura paziņojumus, piemēram, pasūtījumu vai citu darījumu apstiprinājumus, paziņojumus par darbībām jūsu kontā (piem., konta apstiprināšana, paroles maiņa utt.) un citus svarīgus paziņojumus.

9. IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ
Ja mēs mainīsim veidu, kā rīkojamies ar jūsu informāciju, mēs šo Paziņojumu atjaunināsim. Mēs paturam tiesības jebkurā gadījumā veikt izmaiņas mūsu praksē un šajā Politikā. Visas izmaiņas, kādas veiksim savā Politikā, tiks izsūtītas un izziņotas mūsu tīmekļa vietnēs.

10. KONTAKTINFORMĀCIJA
Lai uzdotu jautājumus vai iesniegtu komentārus par šo Paziņojumu un mūsu konfidencialitātes politiku, sazinieties ar mums: SAS “Mineraliniai vandenys”, Jasinskio 16F iela, Viļņa, Lietuva, e-pasta adrese nespresso@mv.com

 

Tirzniecības nosacījumi

1. VISPĀRĒJIE PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

1.1 Katru Nespresso pasūtījumu reglamentē spēkā esošie Vispārējie Pārdošanas Nosacījumi un uz to attiecas īpaši nosacījumi, kas tiek piemēroti internetā veiktiem pasūtījumiem.

1.2 Nespresso patur tiesības mainīt Vispārējos Pārdošanas Nosacījumus jebkura laikā, publicējot jauno versiju.

 

2. PASŪTĪJUMI

2.1 Jūs varat veikt savus pasūtījumus:
• pa tālruni: +371 688 06 080
• Tiešsaistē: www.nespresso.lv

2.2 Pasūtot internetā, netiek piemērots minimālais kafijas kapsulu skaits.

2.3 Nespresso produkti pieejami to krājumu robežās.

2.4. Nespresso patur tiesības noraidīt pasūtījumus neapmaksāto rēķinu vai maksātnespējas gadījumā.

 

3. PIEGĀDE

3.1  Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Nespresso dara visu iespējamo, lai nodrošinātu prreču piegādi Latvijas teritorijā 1 - 2 darba dienu laikā.

3.2. Par cita veida piegādi, kas nav paredzēta Nespresso pakalpojumu klāstā, tiek pieskaitīta papildmaksa.

3.3. Ja pasūtījums nav nonācis pie pircēja pēc trīs piegādes mēginājumiem , tas tiek atgriezts noliktavā.

 

4. PREČU PĀRBAUDE

4.1. Pircēja pienākumos ir pārbaudīt preču daudzumu un stāvokli pēc pasūtījuma apmaksas un saņemšanas, kā arī gadījumā, ja nav saņemtas preces, ir bojājums vai trūkstošie priekšmeti, paziņot un reģistrēt problēmu Nespresso 24 stundu laikā pēc sūtījuma saņemšanas (saglabājot visus attiecīgos rēķinus un parakstītas piegādes piezīmes).

4.2 Nespresso šādos apstākļos nodrošina jums identiskas preces nomaiņu.

 

5. PREČU ATGRIEŠANA

5.1. Visi kafijas aparāti, kas pasūtītājam nodoti 48 stundu laikā un transportēšanas laikā netika bojāti, nevar būt atgriezti pārdevējam.

5.2 Nespresso var tikt atgriezti tikai aparāti, kuri tika bojāti transportešanas laikā, ar visiem sūtīšanas dokumentiem.

5.3 Kafijas kapsulas netiek mainītas un atgriežamas. Pasūtītājm rūpīgi jāparskata savs pasūtījums.

 

6. CENAS UN RĒĶINI

6.1 Rēķinos norādītās cenas ir balstītas uz cenām, kas noteiktas pasūtījuma veikšanas dienā interneta veikalā. Rēķinos summa tiek norādīta ar PVN un bez tā.

6.2. Visos gadījumos tiek pierēķināta piegādes maksa. Piegāde ir bezmaksas, ja pasūtījums atbilst bezmaksas piegādes noteikumiem.

6.3 Nespresso nepiemēro atlaides atkarībā no preču daudzuma.

 

7. APMAKSA

7.1 Ar bankas pārskaitījumu tiek apmaksāta visa summa.

UAB “Mineraliniai vandenys”
Jasinskio 16 F, Vilnius
Rēķina nummurs: LT063500010001074200
Swift kods: EVIULT21XXX
Bankas kods: 35000
Bankas nosaukums: UAB „Paysera LT“
Bankas adrese: Mėnulio g. 7, Vilnius, LT-04326, Lietuva

Maksājuma mērķī obligati ir jānorāda apmaksājamā pasūtījuma nummurs. Pēc pārskaitījuma veikšanas par to ir jāinformē Nespresso kafijas speciālists.

7.2 Apmaksa skaidrā naudā vai ar bankas karti piegādes laikā. Maksājot kurjeram tiek ņemta pakalpojuma maksa. Nespresso, cer, ka pasūtītājam būs precīza summa apmaksājot pasūtījumu skaidrā naudā.

 

8. KAFIJAS APARĀTU GARANTIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANA

8.1 Garantijas noteikumi kafijas aparātiem ir norādīti lietotošanas instrukcijās.

8.2 Lai saņemtu nepieciešamo informāciju un palīdzību Nespresso aparātu darbības, apkopes un pēcpārdošanas apkalpošanas jautājumos jāsazinās ar Nespresso pa tālruni.

 

9. DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Nespresso nenodod jūsu personas datus trešajām personām un aizsargā tos stingri ievērojot tiesību aktus un to konfidencialitātes politiku. Nespresso konfidencialitātes politika tiek publicēta Nespresso.com vietnē.

9.2 Saskaņā ar piemērotiem tiesību aktiem jums ir tiesības piekļūt un labot ar jums saistītos personas datus, sazinoties ar Nespresso pa zemāk minētajām adresēm.

 

10. TIESĪBU AKTI

10.1. Spēkā esošie vispārējie pārdošanas noteikumi tiek piemēroti ievērojot attiecīgos Latvijas likumus.

Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantoti sīkdatnes. Piekrītot, noklikšķiniet uz pogas "Es piekrītu" vai turpiniet tīmekļa vietnes aplūkošanu. Atteikties no sīkdatņu izmantošanas iespējams izmainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus vai izdzēšot saglabātas sīkdatnes. Piekrītu

Sazinies ar mums